Clever mat Agniesia / Rohožka Anežka

Clever mat Agniesia

Traditional solid wooden mat for demanding and demanding use

Introducing the original product from OsudWood. The mat is made of oak or larch wood to achieve the maximum life and durability of the resulting product.

... for the comfort of your shoes

Chytrá rohožka Anežka

Tradiční masivní dřevěná rohožka, určená pro drsné podmínky a náročné použití

Představujeme Vám originální produkt, pocházející z dílny OsudWood. Rohožku vyrábíme z dubového nebo modřínového dřeva, abychom dosáhli maximální životnosti a trvanlivosti výsledného produktu.

...pro pohodlí Vašich bot

MAT AS it belongs

Do you also clean your shoes first, and then you enter the house? You say the mat is a little thing, but it does not even have to bore you.

The mat is a solitary element right in front of the door and therefore we wanted to offer something simple, based on proven procedures, while enriching something new and using high quality and natural material. The result is a mat from the selection of woody trees that resist time and outdoor conditions in which you will not find not one nail or screw, without surface finishes. In their simplicity and with the help of modern cutting technologies, all parts of the wood fit with absolute precision and thus keep the construction reliably together.

This creates the first impression when you enter your house. Look in and see its beauty. Define high quality oak, or larch wood in natural proportions, and maybe you will take it homeless, for morning or evening massage of bare feet ...

Every door has a beautiful mat. And your new mat has its name.
We believe that Agnes will fall into your eye.

ROHOŽKA jak se patří

Také si nejprve očistíte boty, a pak vcházíte domu? Řeknete, že rohožka je maličkost, ale ani ta vás nemusí nudit.

Rohožka je solitérním prvkem přímo přede dveřmi a proto jsme chtěli nabídnout něco jednoduchého, vycházejícího z prověřených postupů a zároveň to obohatit něčím novým a použít velmi kvalitní a přírodní materiál.Výsledkem je rohožka z výběru dřevin, které odolávají času a venkovním podmínkám, ve které nenajdete ani jeden hřebík, nebo vrut, bez povrchových úprav. Ve své jednoduchosti a s pomocí moderních obráběcích technologií, do sebe všechny části dřeva zapadají s absolutní přesností a díky tomu drží při čištění konstrukce spolehlivě pohromadě.

To ona vytváří první dojem při vstupu do Vašeho domu.Zadívejte se a uvidíte její krásu.Oceníte kvalitní dubové, nebo modřínové dřevo v přirozené proporci a možná si ji pak vezmete seboutaké domů, k ranní, nebo večerní masáži bosých chodidel…

Před každé dveře patří krásná rohožka. A Vaše nová rohožka má své jméno.
Věříme, že Vám Anežka padne do oka.


SUPPORT
CZECH
producers
Podpořte české výrobceAre you interested in any of our products or services?

Type us!

Máte zájem o některý z našich produktů nebo služeb?
Napište nám!