Three dimensions poultices / 3D dřevěné obklady

"We live by space, please touch..."

„Žijeme prostorem, sáhněte si...„

Unique and unrepeatable design

We want to give the walls the opportunity to speak in the interior through tiling materials

3D spatial mass, structure and decor of wooden boards have a unique and unrepeatable design. They are original to look, feel and make. The inner atmosphere of the interior tiles thus made is worthwhile. Taste does not have to be expensive. The individual program allows the production of different client requirements.

Jedinečný a neopakovatelný design

Chceme dávat stěnám možnost promlouvat do interieru a to prostřednictvím obkladových materiálů

3D prostorová hmota, struktura a dekor dřevěných desek mají jedinečný a neopakovatelný design. Jsou originální na pohled, hmat i výrobu. Vlastní atmosféra takto provedenými obklady v interieru ve výsledku stojí za to. Vkus nemusí být drahý. Individuální program umožňuje výrobu různých požadavků klientů.

MODULAR TILING SYSTEM
WOODEN POULTICES

Modulární obkladový systém dřevěných dlaždic
MODULAB is a collection of 3D wooden tiling materials created in cooperation with the MINIO architectural studio.
MODULAB je kolekce 3D dřevěných obkladových materiálů vytvořená ve spolupráci s architektonickým ateliérem MINIO.

MODULAB collection

The collections MODULAB, which currently contains the basic 13 pieces 3D models, and other special tiles of our production, we wanted to accommodate all who work with the proposals in the Interior, they love the solid wood and want to emphasize certain areas, or parts thereof, or to modernize and transform the already outdated interiors a refreshed design, with the possibility of a combination of different models, sizes, surfaces or colours, or just have a taste experiment.

Kolekce MODULAB

Kolekcí MODULAB, která v současnosti obsahuje základních 13 ks 3D modelů, a dalšími speciálními obklady naší produkce, jsme chtěli vyjít vstříc všem, kteří pracují s návrhy v interiéru, milují masivní dřevo a chtějí zdůraznit některé plochy, či jejich části, nebo modernizovat a proměňovat již zastaralé interiéry svěžím designem, s možností kombinace různých modelů, formátů, povrchů či barev, nebo prostě jen mají chuť experimentovat.

Designs gallery

Galerie vzorů


Are you interested in any of our products or services?

Type us!

Máte zájem o některý z našich produktů nebo služeb?
Napište nám!